Allgemeine Geschäftsbedingungen Duinhof Holidays BV (NL)

Artikel 1: Begripsbepalingen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Duinhof Holidays. Duinhof Holidays is een bedrijf dat adviseert, informeert en bemiddelt in opdracht van eigenaar. Duinhof Holidays informeert de huurder over huurobjecten, prijzen, voorwaarden, en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.

 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door bemiddeling van Duinhof Holidays de door de eigenaar te huur aangeboden woning huurt. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters
 2. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar / eigenaren van de te verhuren vakantiewoning(en)
 3. Onder bemiddelaar wordt verstaan Duinhof Holidays, zijnde diegene die de vakantiewoning namens de eigenaar aan de huurder verhuurt
 4. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning
 5. Onder factuurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogd met bijkomende kosten, zoals onder andere reserveringskosten, kosten eindschoonmaak, borgsom en toeristenbelasting
 6. Onder aanbetaling wordt verstaan het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de bemiddelaar is verschuldigd.

 

Artikel 2: Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Het reserveren van een vakantiewoning kan geschieden per telefoon, email, via het boekingsformulier op de website van Duinhof Holidays of in het verhuurkantoor van Duinhof Holidays
 2. Bij boeking komt de huurovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van ontvangst per email van een bevestiging van Duinhof Holidays
 3. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn
 4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
 5. Duinhof Holidays neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn.

 

Artikel 3: Betalingscondities

 1. Binnen 7 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van de huursom en de kosten van bestelde verzekeringen op rekening van Duinhof Holidays te zijn gestort als aanbetaling
 2. De resterende 70% en eventuele overige kosten dient op rekening van Duinhof Holidays te zijn gestort uiterlijk 6 weken vóór aankomst
 3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór aankomst, dient het gehele factuurbedrag binnen 4 werkdagen na de reserveringsbevestiging van Duinhof Holidays, te worden voldaan. Bij reservering minder dan 3 weken vóór aankomst, dient het gehele factuurbedrag binnen 2 werkdagen te worden overgeboekt. Bij een eventuele telefonische overmaking zijn de bijkomende kosten voor rekening van de huurder
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal Duinhof Holidays een schriftelijke aanmaning versturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Duinhof Holidays, behoudt Duinhof Holidays het recht tot annulering. Duinhof Holidays zal dan de annuleringskosten als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden in rekening brengen bij huurder
 5. Indien Duinhof Holidays op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Duinhof Holidays gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Duinhof Holidays op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4: Bijkomende kosten

 1. Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom, kosten voor de eindschoonmaak, verzekering en de toeristenbelasting, dienen, tenzij anders aangegeven,  op dezelfde wijze te worden voldaan als de huurprijs
 2. Bij elke boeking wordt een Schade Logies verzekering afgesloten waarvan de voorwaarden via de website of het kantoor van Duinhof Holidays zijn na te lezen
 3. De bijkomende kosten worden door Duinhof Holidays duidelijk vermeld bij de boeking en zijn op de website en in het kantoor na te lezen.

 

Artikel 5: Borgsom

 1. De bemiddelaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf aan de bemiddelaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen tien werkdagen op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de bemiddelaar.

 

Artikel 6: Eindschoonmaak

 1. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” te worden opgeleverd
 2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon te worden teruggeplaatst in de kasten
 3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet
 4. Bij aankomst dient de huurder zelf te controleren of de zaken genoemd in het inventarisatieformulier aanwezig zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de bemiddelaar. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en dient dit bij vertrek te melden.

 

Artikel 7: Verplichtingen bemiddelaar

 1. Bemiddelaar stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, het huurobject namens de eigenaar aan huurder ter beschikking
 2. Bemiddelaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld
 3. Bemiddelaar staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken.

 

Artikel 8: Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient, indien gewenst, zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en/ of een annuleringsverzekering.
 2. De vakantiewoning is op de datum van aankomst beschikbaar vanaf 15.00u en wel tot 10.00u op de datum van vertrek.
 3. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten personen van het geboekte woning. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de bemiddelaar en betaling van nader overeen te komen extra kosten. Het is niet toegestaan personen in het Duinhof complex toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen
 4. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.
 5. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade
 6. Het is verboden meubilair buiten te zetten, de indeling van het appartement te veranderen, bedden te demonteren, dekens mee te nemen naar buiten of naar het strand, lampen e.d. uit te wisselen of instelling van tv-kanalen te veranderen. In het vakantieverblijf mogen geen andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden worden gebruikt dan welke de eigenaar ter beschikking gesteld heeft
 7. Huisdieren zijn enkel met toestemming van de eigenaar toegestaan in de vakantiewoning en wel met een maximum van 1 per boeking en verplicht te vermelden. Omdat dit extra schoonmaakwerkzaamheden met zich meebrengt wordt hiervoor een toeslag aangerekend.
 8. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht
 9. Het verblijf is opgenomen in een complex waarvoor een Vereniging van Eigenaren gemeenschappelijke reglementen ten aanzien van bewoning en gebruik van bepaalde voorzieningen heeft bepaald. De huurder is  gehouden deze bepalingen en reglementen na te volgen. Betreffende reglementen zijn ter inzage bij bemiddelaar en worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst
 10. Bij overschrijding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het Duinhof geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 9: Annulering of wijziging door huurder

 1. Voor elke wijziging, tot maximaal 6 weken voor aankomst, in een bevestigde boeking brengt Duinhof Holidays een omboekkosten in rekening. Deze kosten worden niet berekend indien de huurder bijboekt of overboekt naar een duurdere periode of woning. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht
 2. Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige bedrag verschuldigd
 4. Reserveringskosten worden bij annulering niet gerestitueerd
 5. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Duinhof Holidays:
 1. na bevestiging van de reservering d.m.v. de 1e betaling en/of boekingsbevestiging, zijnde 25% van de overeengekomen huursom;
 2. annulering binnen drie maanden tot twee maanden voor de aankomstdatum - 50% van de overeengekomen huursom;
 3. annulering binnen twee maanden tot één maand voor de aankomstdatum - 75% van de overeengekomen huursom;
 4. annulering binnen één maand voor de aankomstdatum - 100% van de overeengekomen huursom.

 

Artikel 10: Opzegging of wijziging door Duinhof Holidays

 1. Duinhof Holidays is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
 1. indien het verlangde voorschot niet of niet tijdig door de huurder is voldaan
 2. indien de huurder het vakantieverblijf verlaat
 3. indien de huurder nalaat het vakantieverblijf te betrekken op de dag waarop de huurperiode een aanvang neemt, zonder telefonisch of schriftelijk bericht te hebben dat hij het vakantieverblijf later zal betrekken
 4. indien de huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft
 5. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de nieuwe eigenaar e.d.;
 6. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Duinhof Holidays aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 1. In geval van opzegging of wijziging door Duinhof Holidays, zal de bemiddelaar de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie
 2. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Duinhof Holidays worden vergoed.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Duinhof Holidays bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen eigenaar en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.

 

 1. Duinhof Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
 1. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;
 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
 3. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Duinhof Holidays afhankelijk is, nalatig blijven;
 4. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto's afkomstig van de huiseigenaren.
 1. Voor wat betreft ongevallen in of om de accommodatie kan Duinhof Holidays, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden
 2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden
 3. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

 

Artikel 12: Prijswijzigingen

 1. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Duinhof Holidays, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de huurder betrekking hebben, kunnen deze aan de huurder worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst
 2. De prijzen zoals gepubliceerd op de website van Duinhof Holidays zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en typefouten.

 

Artikel 13: Klachten en geschillen

 1. De huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende het huurobject onverwijld aan de bemiddelaar te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie
 2. De huurder dient Duinhof Holidays te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en Duinhof Holidays, vrijwaart eigenaar en Duinhof Holidays van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook
 3. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Duinhof Holidays. Duinhof Holidays zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen
 4. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Duinhof Holidays
 5. Op alle geschillen met Duinhof Holidays is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14: Disclaimer

 1. Informatie die u verstrekt in ons gastenboek of op beoordelingswebsites kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er op dat u geen persoonlijke gegevens vermeldt. Duinhof Holidays behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen
 2. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te administreren. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van onze diensten
 3. Gedetailleerde adresgegevens verstrekken wij na betaling van de volledige huurprijs en bevestiging door Duinhof Holidays.
 4. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Duinhof Holidays is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan
 5. Duinhof Holidays geeft u tips om uw verblijf in Cadzand te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.